اطلاعات تماس با شرکت ایران چوب

6652 تلفن گویای شرکت : 5 - 88376503 - 021

ezgif.gif1

6652مدیریت بازرگانی و فروش : داخلی 130 - 133

6652بازرگانی خارجی  : داخلی 132

6652معاونت اداری مالی : داخلی 121 - 146

6652معاونت اجرایی پروژه ها : داخلی 110 - 184

6652ارتباطات و روبط عمومی : داخلی 190

fax logo شماره تلفن فکس : 88376502 - 021

980403